ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ (Web hosting ਕੀ ਹੈ ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ।

web hosting

ਬਲੌਗ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੇ ਵੈਬ ਹੋਸਿਟੰਗ (web hosting) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ।ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਜਦ ਅਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੌਗ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । …

ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ (Web hosting ਕੀ ਹੈ ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ । Read More »